Instruks for stafettutvalget junior og senior

Revidert foran sesongen 2023.

Instruks for uttakningskomiteen for junior og senior, og uttakningskomiteen for ungdom, og retningslinjer for laguttak ved stafetter i Kongsberg O-lag.

Innledning

Uttakningskomiteen heretter kalt UK utnevnes av junior senior leder og ungdomsleder.

Rettingslinjer for laguttak for stafetter for barn i alderen 11-12år

KOL følger Norges idrettsforbunds anbefaling om å ikke toppe lag i barneidrett opp til 12 år. Ved laguttak skall vi prøve å inkludere alle barn som er motiverte for å konkurrere. Ved tilfellen hvor det ikke er mulig å får antallet løpere å gå jevnt opp med antallet etapper i stafetten skal vi prøve å lage miks-lag med andre klubber eller melde på ufullstendige lag for at alle skal kunne bli med.

Instruks for UK

 • Utvalg for junior og senior, og utvalg for ungdom bestemmer i forbindelse med budsjettering til årsmøtet og sesongplanleggingen, hvilke stafetter KOL skal delta i kommende sesong. 
 • På grunnlag av sesongplanen bestemmer UK uttakningsløp og uttakningskriterier for sesongens stafetter.  Dette skal informeres om på kolweb.
 • UK informerer også om frist for stafettinteresse i god tid før løpets frist.  Dette gjøres på aktivitetskalenderen på kolweben og på Facebook.
 • UK oppretter påmeldingsark
 • UK fastsetter antall lag som skal delta ut fra mottatte påmeldinger og melder på lag til arrangøren. Dersom antall lag overstiger sesongens budsjett må UK konferere med ungdomsleder eller junior/senior leder før påmelding.
 • UK melder inn lagoppstilling til arrangør.  
 • UK er ansvarlig for at arrangør får endringer i lagoppstilling.
 • UK er ansvarlig for at det er lagledere med for hver stafett.
 • UK tar ut lag etter retningslinjer for laguttak i god tid som mulig før den enkelte stafett, men venter med laguttak dersom det er nødvendig for å ta ut riktig lag. Laguttakene med reserver for lagene skal offentliggjøres på KOLs hjemmeside snarest mulig etter uttak. Ved kort tid til stafetten informeres løperne i tillegg direkte. 
 • UK er gitt myndighet til å gjennomføre forhåndsuttak av løpere dersom dette gir utbytte for lagene gjennom tid til forberedelser. Forhåndsuttak skal bekjentgjøres for hele KOL i god tid før det generelle laguttaket.
 • UK skal gjennom sesongforberedelsen og sesongen tilstrebe en god dialog med de aktive og trenere og følge med på løpernes resultater, for å bli kjent med løpernes egenskaper og kapasiteter. UK bør konferere med aktuelle trenere i tilknytning til de enkelte uttak.
 • På anmodning fra løpere skal UK begrunne laguttakene. Denne begrunnelsen skal ikke offentliggjøres sammen med uttaket.
 • Ved forfall utføres endringer av UK inntil dagen før eller av lagleder på løpsdagen. Denne konferer med UK dersom dette er mulig jfr laglederinstruksen.

Retningslinjer for laguttak 

 • KOL stiller best mulig 1 lag på de stafettene som etter sesongplanen er viktige for KOL.
 • Ved mindre viktige stafetter og de øvrige lagene ved viktige stafetter kan settes opp ut ifra litt andre kriterier enn ”det beste laget”. Det kan for eksempel være ønskelig med en ungdoms­profil eller å teste/gi løpere trening på spesielle etapper. Slike kriterier offentliggjøres tidligst mulig.
 • Laguttak foretas primært ut fra de oppsatte uttakningsløpene, sekundært kan skjønn gjøres gjeldende. Ved mindre viktige stafetter hvor KOL bruker andre kriterier vil skjønn være viktig for laguttak.

Uttakningsløp

 • Det bør være minst 2 uttakningsløp til hver stafett.
 • Minst ett uttakingsløp bør være i løpet av de siste 2 ukene før konkurransen.
 • Minst ett av uttakningsløpene for de første stafettene bør gå i Kongsbergs nærområde 
 • Skjønn:Skjønn skal bare brukes dersom det er tvil etter uttakningløp eller hvis løpere er forhindret i å delta på uttakningsløp og på forhånd har varslet UK om dette.  UK må også bruke skjønn for å tolke resultatene i ulike klasser i uttakningsløpene. Følgende forhold og egenskaper legges til grunn for skjønn:
  • Tidligere prestasjoner særlig i stafetter
  • Tidligere prestasjoner i individuelle løp
  • Løperen har spesiell egnethet på enkelte etapper
  • Deltakelse på trening, ved likhet går ivrig løper foran en som ikke stiller på trening såfremt vedkommende bor i Kongsberg.
  • Ung løper går foran ”gammel” ved likhet.
  • Løperen har god fysisk kapasitet
 • Dersom en løper har vært vippet ut av laget en eller flere ganger, kan vedkommende prioriteres neste gang (ved likhet)

Løpernes ansvar

 • Løpere som må trekke seg fra en stafett må straks informere UK eller lagleder for stafetten om dette
 • Løperne er selv ansvarlig for å informere UK om sitt treningsnivå og eventuelle prestasjoner som kan påvirke laguttak. Dette gjelder særlig løpere som bor utenbys
 • Løperne plikter å være lojal mot laguttak
 • Løpere som er forhindret fra å løpe uttakingsløpene, skal på forhånd varsle UK
 • Det er fint om løperne forteller UK om hvilken etappe du ønsker/helst ikke ønsker, men UK har det avgjørende ordet ved uttaket
 •  Alle forhold som kan påvirke uttaket slik som skade og sykdom mv, skal meddeles UK på forhånd

Prinsipper for å bli økonomisk støttet i KOL

Det forutsettes at de som nyter godt av subsidiene er med og tar et tak i klubbarbeid/dugnader. Egenandeler for kommende sesong fastsettes som en del av budsjettprosessen i forbindelse med årsmøtet. Når man mottar økonomisk støtte for å delta i løp eller mesterskap, godtar man at klubben disponerer løperne til stafettlag i samme arrangement. Les Retningslinjer for støtte til løp og samlinger